Cách Ch?n Size Áo Nam và N?

 Size áo là m?t trong nh?ng y?u t? quy?t ??nh khi b?n m?c áo lên có ??p hay không. Vi?c l?a ch?n size áo phù h?p không ch? giúp ng??i m?c khoe dáng áo, dáng ng??i mà còn t?o s? tho?i mái, t? tin. Chính vì v?y, l?a ch?n size áo v?a v?i chi?u cao, cân n?ng c?a mình là ?i?u vô cùng c?n thi?t.

  Size áo d?a theo chi?u cao và cân n?ng c?a b?n. B?n có th? tham kh?o b?ng size d??i ?ây:

Áo FORM Chít Eo Dành cho N? :

Chúc Qúy Khách Hàng s? Ch?n ???c nh?ng Chi?c áo ?ng Ý nh?t.!!

Xin c?m ?n Quý Khách hàng luôn tin t??ng và ?ng h? Neko Shop Jp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *