Cách Ch?n Size Giày Chu?n

Ch?n ???c giày v?a size luôn là m?t bài toán khó ??i v?i các khách hàng th??ng xuyên mua giày online. ??c bi?t khi ch?n giày th? thao b?n c?n size v?a v?n ?? t?ng hi?u qu? luy?n t?p. ?ôi khi ch? vì xác ??nh sai kích c? chân c?a mình mà b?n ph?i nh?n v? nh?ng ?ôi giày tuy ??p m?t nh?ng không th? mang v?a và ?ành ph?i c?t chúng vào t? hay nh??ng l?i cho ng??i khác v?i m?c giá r? h?n. V?y thì hãy cùng NekoshopJP th?c hi?n nhanh nh?ng b??c sau ?ây ?? tìm ra size giày chu?n xác nh?t dành cho mình nhé.

CHU?N B?

 • 1 t? gi?y tr?ng l?n, ph?i to h?n bàn chân b?n.
 • 1 cây bút chì,bi…v…V
 • 1 cây th??c ?o.

CÁCH TH?C HI?N

Quy ??c:

 • C? giày là N
 • Chi?u dài bàn chân là L
B1: V? KÍCH C? CHÂN
 • B?n ??t t? gi?y xu?ng sàn nhà, sau ?ó ??t bàn chân c?a b?n th?t ch?c ch?n lên t? gi?y.
 • Dùng bút chì ?? v? l?i khung bàn chân c?a mình cho th?t chu?n. B?n nên gi? bút chì th?ng ??ng và vuông góc v?i t? gi?y ?? v? ???c chính xác h?n.

**L?u ý: B?n ph?i luôn gi? bàn chân ? v? trí c? và không ???c di chuy?n bàn chân ngay khi d?ng bút chì gi?a ch?ng.

B2: ?ÁNH D?U CÁC S? ?O CHI?U DÀI VÀ CHI?U R?NG.

B?n s? d?ng bút chì ?? v? m?t ???ng th?ng ?? ch?m vào các ?i?m trên cùng, d??i cùng và 2 bên c?a b?n phác th?o bàn chân nh? hình ?nh d??i ?? chúng ta ?o chi?u dài chân.

 

 

B3: XÁC ??NH CHI?U DÀI BÀN CHÂN (L)

B?n s? d?ng th??c k? ?? ?o chi?u dài t? phía d??i dòng k? trên ??n dòng k? d??i mà b?n ?ã v?. Sau khi ?o xong, b?n có th? làm tròn s? trong kho?ng 0.5cm. B?n nên làm tròn lên ?? tr? hao cho nh?ng sai l?ch khi v? khuôn chân vì các ???ng k? th??ng chênh lên m?t chút so v?i kích th??c th?t c?a bàn chân b?n.

L?u ý khi ?o: b?n ph?i ?o trên ???ng th?ng vuông góc v?i hai ???ng k? trên và d??i.

B4: TÌM VÀ CH?N SIZE GIÀY PHÙ H?P

Ghi con s? mà b?n ?o ???c vào t? gi?y, r?i áp d?ng công th?c sau ?? xác ??nh size giày c?a mình trên thang ?o: N = L+1.5 cm = C? Giày.

Ví d?: B?n ?o ???c L= 23 cm => N= 23cm + 1.5cm= 24.5 cm. V?y c? giày c?a b?n là 24.5 cm. D?a vào b?ng ?o d??i ?ây b?n s? xác ??nh ???c c? giày Nam là size 39 và c? giày N? là 42.

M?t s? l?u ý ?? l?y size giày chu?n:

 • T?t nh?t b?n nên ?o size giày vào cu?i ngày vì lúc này ?ôi chân b?n ???c th? gi?n hoàn toàn
 • B?n nên ?o c? 2 chân, n?u có sai s? gi?a 2 bàn chân thì hãy ch?n ?ôi giày có c? b?ng v?i chân l?n h?n c?a b?n
 • N?u chân b?n ?m và b? ngang nh?, h?p, m?ng thì b?n ch?n size giày theo h??ng d?n bên trên.
 • N?u chân b?n m?p, dày và có b? ngang r?ng thì b?n ch?n size theo h??ng d?n bên trên c?ng thêm 1 size.

Ví D?: b?n là n?: dài chân ?o ???c là size 36, nh?ng chân có b? ngang r?ng , m?p và tròn ??y thì ch?n size 37.

 

 

 

 

Chúc Quý Khách Hàng s? ch?n ???c m?t ?ôi gi?y ?ng ý và phù h?p nh?t.!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *