GIÀY AKKA CONTROL 2.1 TF B?C

3,499¥

Giày Akka làm t? Ch?t li?u Da Microfaber – Cao c?p.

  • Da microfiber ???c xem là dòng da nhân t?o cao c?p nh?t th? tr??ng hi?n nay.
  • N?u so v?i da Pu thì da Microfiber có nhi?u tính n?ng n?i tr?i h?n.
  • Da Microfiber ???c kì v?ng s? thay th? cho da th?t trong t??ng lai.
  • Là da nhân t?o t?ng h?p, ???c ch? t?o t? 3 lo?i nguyên li?u chính là x? polieste, x? poliamit và nh?a PU.
  • Da s? d?ng công ngh? mô ph?ng c?u trúc 3D y nh? da th?t.
Xóa