GIÀY JOGARBOLA 002 TF TR?NG

3,999¥

Giày Jogarbola 002 TF TR?NG.

  • – Thi?t k? ?inh TF quen thu?c, ?? bám sân t?t, ch?ng tr?n tr??t hi?u qu?, là m?t trong s? nh?ng ?ôi giày sân c? nhân t?o ch?t l??ng nh?t.
  • Ph?n Upper ???c làm b?ng da microfiber có ?? b?n c?c cao, có kh? n?ng ch?ng n??c, luôn gi? ???c ?? thông thoáng khi v?n ??ng nhi?u, ??m b?o cho ?ôi chân luôn ???c khô ráo và tho?i mái.
  • Vân n?i phía trên ph?n m?i giày giúp t?ng kh? n?ng ki?m soát bóng, giúp b?n có nh?ng pha bóng chu?n xác nh?t.
  • Form giày thon g?n, ôm chân h? tr? di chuy?n, sút bóng t?t, phù h?p v?i nhi?u ki?u bàn chân khác nhau.
Xóa