JOGARBOLA 001 VÀNG

3,600¥

Giày ?á bóng sân nhân t?o Jogarbola 001

  • Phiên b?n giày ?á bóng sân c? nhân t?o ?? TF th? h? m?i mang l?i c?m giác ôm chân và tho?i mái.
  • Ph?n thân giày s? d?ng ch?t li?u da microfiber cao c?p, ?? b?n cao, ph?n l??i gà có ?? m?ng v?a ph?i giúp t?ng c?m giác bóng, h? tr? x? lý bóng t?t h?n.
  • Ph?n c? giày th?p, v?i thi?t k? này c? chân c?a b?n s? ???c gi? c? ??nh. ??c bi?t v?i các b?n hay b? l?t “s? mi” thì hoàn toàn yên tâm v?i ki?u dáng này nó s? b?o v? r?t t?t cho b?n.
Xóa